Reklamačný poriadok

1. Spotrebiteľ je povinný prezrieť tovar pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru, spotrebiteľ je povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení tovaru za dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude spotrebiteľovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava. Podpísaním faktúry spotrebiteľ súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že tovar prevzal nepoškodené a úplné. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nemožno brať zreteľ a budú dodávateľom zamietnuté.

2. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zrejmé pri prevzatí tovaru je nutné reklamovať okamžite po ich odhalení, najneskôr do dvoch dní od dodania tovaru, neskoršie reklamácie už nebudú dodávateľom akceptované. 
3. Pred prvým použitím tovaru je spotrebiteľ povinný preštudovať záručné podmienky a dbať na pravidlá používania. Pri dodaní náhradných dielov je spotrebiteľ povinný zabezpečiť montáž odborným servisom inak reklamácia na diely nebude uznaná. 
4. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru rovnako ako zo škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou s tovarom. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. 
5. V závislosti na druhu vady a povahe tovaru bude oprávnená reklamácia spotrebiteľa riešená opravou, výmenou tovaru, zľavou z kúpnej ceny alebo odstúpením od zmluvy. Nároky z vád tovaru dodaného prostredníctvom webových stránok www.rimatv.sk je spotrebiteľ oprávnený uplatniť voči dodávateľovi elektronickou poštou, prípadne písomne na adresu K-P Servis, s.r.o., ul. P. Hostinského 2/A, 979 01 Rimavská Sobota. Spotrebiteľ je povinný v reklamácii uviesť aspoň tieto údaje: identifikačné údaje spotrebiteľa (meno, priezvisko, bydlisko, telefón, e-mail), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho ako chyba vznikla, uplatnený nárok z vady tovaru. 
6. Spotrebiteľ je povinný predložiť dodávateľovi spolu s reklamovaným tovarom aj daňový doklad a všetko príslušenstvo tovaru, pričom tovar musí byť dodaný dodávateľovi alebo servisnému stredisku v kompletnom stave vrátane všetkého príslušenstva. 
7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u dodávateľa u ktorého bola vec zakúpená v zmysle bodu 5 tohto reklamačného poriadku.. Ak v záručnom liste je uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste dodávateľa, alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo u tejto osoby zodpovedajúcej nároku na odstránenie vady. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu dodávateľ. 
8. Potom čo dodávateľ dostane reklamáciu spotrebiteľa v súlade s týmto reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami, zašle bez zbytočného odkladu spotrebiteľovi informácie o ďalšom postupe. 
9. Ak sa vada tovaru prejaví pri prvom použití tovaru, najneskôr však do troch dní od dodania tovaru spotrebiteľovi, splní dodávateľ nárok spotrebiteľa z vady tovaru výmenou za bezchybný tovar alebo výmenu poškodenej časti tovaru za inú nepoškodenú, pri splnení týchto podmienok: 
- tovar nie je viditeľne použitý a je zrejmé, že vadu nespôsobil spotrebiteľ, 
- reklamácia tovaru bola vopred nahlásená pomocou mailu alebo telefónu dodávateľovi 
- daný tovar je bežne dostupný u dodávateľa. 
10. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok dodávateľa. 
11. Pokiaľ neustanoví tento Reklamačný poriadok inak, prípadne Obchodné podmienky inak, platia v ostatným predmetné ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky.